Algemene Leden vergadering 13 juni 2018

Door: John Nieuwendijk op 27/05/2018 om 10:57:44

Algemene Leden Vergadering woensdag 13 juni 2018

 
Het bestuur van Dance Academy Woerden nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering. De vergadering wordt gehouden op woensdag 13 juni 2018 in basisschool De Molenwiek, Stromenlaan 145 in Woerden en begint om 20.30 uur.

Tot de vergadering hebben toegang alle leden alsmede de wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden.
Indien er in de vergadering voorstellen in stemming worden gebracht mag ieder lid of één wettelijk vertegenwoordiger van een jeugdlid één stem uitbrengen. Jeugdleden uit één gezin worden geacht één en dezelfde vertegenwoordiger te hebben.

Voorstel agenda Algemene Leden Vergadering Dance Academy Woerden 13 juni 2018
 
 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en inkomende stukken
 4. Jaarverslag van het bestuur
 5. Financieel verslag van het bestuur
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Vaststellen van de balans en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2017
 8. Vaststellen contributies seizoen 2018-2019
 9. Vaststellen van de begroting boekjaar 2018
 10. Leden van de kascommissie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Wij zien u graag 13 juni.

Met vriendelijke groet,

Dance Academy Woerden
Maaike van Brienen, voorzitter